fbpx

Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić,
 • odzyskanie części należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.
Jakie są koszty?

1. Koszt pierwszej konsultacji z naszą kancelarią wynosi 0 zł.
2. Koszty prowadzenia sprawy są ustalane indywidualnie podczas pierwszej rozmowy. Aktualne ceny są dostępne na stronie: Oferta i cennik

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej,
 • jest niewypłacalna – utraciła zdolność do spłaty zobowiązań finansowych.
Czy mogę ogłosić upadłość, jeśli nie mam wszystkich dokumentów?

Bardzo często mamy klientów, którzy nie posiadają wszystkich dokumentów związanych z ich zadłużeniem. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie swoich zobowiązań w bazach np: Biura Informacji Kredytowej (BIK), Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG) lub ERIF


Zobowiązania (zapomniane przez dłużnika lub bez dokumentów), które nie bedą wpisane we wniosku i tak zostaną umorzone w postępowaniu upadłościowym.

Czy mogę ogłosić upadłość, jeśli prowadzę firmę?

Nie. Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Działalność musi być zamknięta (nie może być zawieszona), jednak wniosek można złożyć w sądzie już następnego dnia od daty zakończenia działalności gospodarczej.

Czy w ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Tak, umorzenie takich długów jest możliwe w ramach upadłości konsumenckiej. W przypadku niezaspokojenia długów z Twojego majątku, po wykonaniu ewentualnego planu spłaty Sąd upadłościowy umorzy Twoje zobowiązania.

Czy istnieją wierzytelności, które z mocy prawa nie podlegają umorzeniu?

Tak, w ramach upadłości konsumenckiej umorzenie nie jest możliwe wobec następujących zobowiązań:

 • zobowiązań o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez :

 • spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości, oraz
 • ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku dłużnika oraz Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia.

Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Jakie są korzyści ogłoszenia upadłości?

1. Oddłużenie

Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. W wyniku postępowania upadłościowego nastąpi umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań.

2. Zawieszenie postępowań:

– zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych.
– zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę,
– zawieszenie postępowań egzekucyjnych (komorniczych).

3. Wykreślenie z rejestrów

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

4. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

5. Wzmocnienie pozycji dłużnika wobec wierzycieli

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

6. Komfort i spokój psychiczny

Jedną z najważniejszych według naszych Klientów korzyści jest odzyskanie spokoju, wolności i bezpieczeństwa. Życie z długami jest niełatwe, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można rzeczywiście zacząć wszystko na nowo

Co się stanie z moim majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Z chwilą ogłoszenia upadłości utracisz uprawnienie do zarządzania i rozporządzania Twoim majątkiem, za wyjątkiem zawierania drobnych umów życia codziennego (np. zakup żywności i innych środków do życia). Czynności prawne dotyczące składników Twojego majątku, które wykonasz po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będą nieważne. W ramach postępowania upadłościowego Twój majątek zostanie zbyty przez syndyka na poczet Twoich długów oraz kosztów postępowania upadłościowego.

Czy prowadzone przeciwko mnie postępowania egzekucyjne (komornicze) są przeszkodą do ogłoszenia upadłości?

Nie, postępowania egzekucyjne nie stanowią przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co więcej, w przypadku prawomocnego ogłoszenia upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko Tobie zostaną z mocy prawa umorzone.

Jak podjąć współpracę z waszą kancelarią?
 • Aby podjąć z nami współpracę w pierwszym kroku należy zapisać się na konsultację (osobistą lub telefoniczną).
 • Podczas konsultacji dokonamy szczegółowej analizy, zaproponujemy najlepsze rozwiązania i przedstawimy indywidualną ofertę.
 • Ostatnim etapem wiążącym naszą współpracę jest podpisanie umowy, wpłacenie wynagrodzenia (w ratach lub w całości)  i przekazanie dokumentów.
Jakich potrzebuję dokumentów?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wysyła się do sądu wraz z załącznikami. Nie jest wymagane posiadanie wszystkich dokumentów (czasami jedynym dokumentem może być raport BIK), jednak najlepiej jeśli dłużnik posiada i dostarczy nam:

– umowy kredytowe lub inne pisma potwierdzające występowanie zadłużenia (np. wezwania do zapłaty, nakazy, pisma od wierzycieli, pisma od komorników itp.).
– dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód (np. umowy z pracodawcą, PIT).
– dokumenty medyczne (dotyczy osób, które przeszły w ostatnim czasie pobyt w szpitalu lub ciężko zachorowały).
– dokumenty potwierdzające koszty życia (rachunki, faktury, opłaty za czynsz itd.). 

Jakie zobowiązania mogą zostać umorzone?

W toku postępowania upadłościowego większość zobowiązań zostanie umorzonych. Należą do nich m.in.:
– zobowiązania bankowe (kredyty, pożyczyki),
– zobowiązania pozabankowe (chwilówki),
– zobowiązania do ZUS i US (powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej),
– niezapłacone faktury i rachunki,
– zobowiązania do osób prywatnych,
– zobowiązania do spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucji.
– pozostałe zobowiązania finansowe.

Nie zostaną umorzone zobowiązania: alimentacyjne oraz zasądzone kary grzywny czy odszkodowań.

ABC Upadłości konsumenckiej

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka

to rozwiązanie dla osób, które mają problemy finansowe lub wpadły w spiralę zadłużenia oraz chcą pozbyć się komornika i windykatorów ze swojego życia.

Jest to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych (konsumentów), które nie prowadzą działalności gospodarczej, a doświadczyły niewypłacalności, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele:

 • Oddłużenia osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna, poprzez umorzenie wszystkich bądź części długów, których upadły nie spłacał i nie jest w stanie spłacać,
 • Odzyskanie przez wierzycieli części zobowiązań, które upadły zaciągnął przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Kto NIE może ogłosić upadłości konsumenckiej:

 • Osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą tzn. prowadzi we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą lub ją zawiesiła,
 • Wspólnicy osobowych spółek handlowych (spółek jawnych, partnerskich) oraz komplementariusze w spółkach komandytowych, którzy odpowiadają za długi spółki,
 • Komandytariusze i akcjonariusze,
 • Rolnicy, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzą jeszcze inną działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów.

 

Wypełnij krótki test na naszej stronie i zobacz czy w Twojej sytuacji upadłość konsumencka pozwoli Ci wyjść z zadłużenia.

Test jest całkowicie bezpieczny i bezpłatny.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W POLSCE – FAKTY I LICZBY

Z początkiem 2015 roku upadłość konsumencka bardzo się zmieniła, ponieważ weszły w życie znowelizowane przepisy. Przed tą zmianą bardzo ciężko było ogłosić upadłość, nie mówiąc już o oddłużeniu. Dłużnik musiał spełnić mnóstwo warunków i przesłanek. Dopiero od tego czasu otworzyły się drzwi dla wielu niewypłacalnych Polek i Polaków.

Jak wyglądają liczby ogłoszonych upadłości w ostatnich 5 latach

Ilość ogłoszonych upadłości w poszczególnych latach:

2015 r. – 2112 upadłości

2016 r. – 4434 upadłości

2017 r. – 5535 upadłości

2018 r. – 6570 upadłości

2019 r. – 7944 upadłości

2020 r. – 13084 upadłości

2021 r. – 18205 upadłości

Sytuacja w 2022 roku

Szacuje się, że w tym roku liczba ogłoszonych upadłości może wynieść ponad 25 000 – 30 000.

Tak wysoki wzrost upadłości jest wynikiem zmiany przepisów podatkowych, galopującej inflacji oraz pandemii koronawirusa. Aktualnie dłużnik musi bardzo dobrze przygotować się do swojej upadłości, gdyż przed możliwością umorzenia zobowiązań, jego sytuacja będzie szczegółowo oceniana przez sąd, syndyka i wszystkich wierzycieli. Dlatego warto jest skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Proces upadłości w kilku krokach

Cała procedura zmierzająca do ogłoszenia upadłości rozpoczyna swój bieg w momencie złożenia wniosku do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych oraz wniesienia opłaty w wysokości 30 zł.

W odniesieniu do upadłości konsumenckiej ustawa nie przewiduje żadnego konkretnego terminu na złożenie takiego wniosku od momentu zaistnienia stanu niewypłacalności (w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy).

Wniosek składa się na właściwym formularzu, w którym oprócz prawidłowego wypełnienia stosownych rubryk, należy także wskazać okoliczności uzasadniające nasz wniosek wraz z dowodami.

W wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych kancelarii prawnych i rezygnują z samodzielnego przygotowania wniosku.

Ustawa zawiera także kilka dodatkowych ograniczeń, ale w ich przypadku istnieje furtka w postaci względów słuszności i względów humanitarnych, które odpowiednio uargumentowane we wniosku umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenta.

Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości, w kolejnym etapie całe postępowanie jest kierowane przez syndyka.

Syndyk posiada prawo do rozporządzania majątkiem upadłego, mimo iż ten ciągle pozostaje jego własnością. Dochodzi do utworzenia listy wierzycieli i spieniężenia wartościowych składników majątku, jeśli te zgodnie z przepisami prawa mogą wejść do masy upadłości.

W czasie działania syndyka, część dochodów upadłego jest pobierana celem spłaty wierzycieli (oczywiście jeśli syndyk jest w stanie pobrać jakiekolwiek kwoty od upadłego bez uszczerbku dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jego i jego rodziny).

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku dzielone są między wierzycieli na podstawie planu podziału.

Cały proces po ogłoszeniu upadłości kończy się w momencie kiedy dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli (max 86 miesięcy), a następnie oddłużenia upadłego, poprzez umorzenie pozostałych, niespłaconych długów.

Jeśli sytuacja materialna upadłego uniemożliwia mu wykonanie jakiegokolwiek planu spłaty, to w sytuacji, gdy nie zaistniały żadne zaniedbania z jego strony w zakresie współpracy z syndykiem, dochodzi do jego oddłużenia bez planu spłaty.

Zalety upadłości konsumenckiej

Największą zaletą jest umorzenie niespłaconych zobowiązań. Jeśli upadły współpracuje z syndykiem i sądem, sędzia nie ma podstaw do odmowy oddłużenia takiego upadłego.

Upadłość konsumencka ma na celu przywrócenie niewypłacalnego konsumenta do obrotu gospodarczego, co wiąże się z korzyściami dla całej gospodarki.

 

8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 

1. Oddłużenie

Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. W wyniku postępowania upadłościowego nastąpi umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań. Mogą zostać umorzone wszystkie zobowiązania z kilkoma wyjątkami określonymi w ustawie bez względu na ich wysokość, charakter prawny oraz odległy czas ich powstania.  

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 

 

 • o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Zobowiązania zaciągnięte przez upadłego po dniu ogłoszenia upadłości nie będą umorzone.

 

2. Zawieszenie postępowań

 

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
  Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.
 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ
  Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.
 • ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH
  Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika wprost z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.

 

4. Zatrzymanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (np. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

 

5. Możliwość zawarcia układu (ugody) z wierzycielami

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej.

Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości, aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego.

 

6. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

 

7. Wzmocnienie pozycji wobec wierzycieli

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek!

Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

 

 

8. Spokój i komfort psychiczny

Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych korzyści, które daje upadłość konsumencka. Większość dłużników przed podjęciem decyzji o wejściu w proces upadłości konsumenckiej zmagało się z częstymi telefonami, a nawet wizytami pracowników firm windykacyjnych. Zajęcia komornicze na wypłacie/koncie bankowym oraz brak pieniędzy na normalne życie doprowadzają do wielu nieprzyjemnych myśli i emocji takich jak strach, lęk, poczucie bezradności, brak pewności siebie, agresję itp. Co gorsza wiele osób choruje na depresję, a nawet miewa myśli lub próby samobójcze.

Upadłość konsumencka powoduje, że wszystko to znika, upadły może w końcu normalnie zacząć funkcjonować, lepiej śpi, zaczyna myśleć pozytywnie i odbudowywać swoje życie od nowa.

 

Podsumowanie

Jak widać upadłość konsumencka niesie za sobą szereg korzyści i skutków nie tylko materialnych, ale przede wszystkim powoduje, że dłużnik, który nie radzi sobie ze spłatą swoich zobowiązań i ma od dłuższego czasu problemy finansowe może zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie i życiu gospodarczym bez windykacji, komorników, długów i negatywnych emocji.

Jednak nie oznacza to, że upadłość konsumencka to tylko korzyści. Jest szereg konsekwencji prawnych, które ponosi upadły wchodząc w proces.

Dlatego nasi eksperci na konsultacjach analizują sytuację naszych Klientów pod kątem prawnym i finansowym i przedstawiają wszelkie korzyści oraz konsekwencje prawne dopasowane do indywidualnej sytuacji. Zajmują się oceną ryzyka i często okazuje się, że upadłość konsumencka nie jest dobra dla każdego niewypłacalnego dłużnika.

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie kończy całego postępowania. Jak wskazano powyżej, stanowi preludium do rozpoczęcia właściwego postępowania, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy (choroba, utrata pracy, rozwód etc.), nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika.

Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii. 

 

 

Komu przeważnie odradzamy upadłość

Każdego dnia zgłasza się do nas kilkadziesiąt osób, każda ma inne wyzwania, problemy oraz historie. Zdarza się, że nie możemy komuś pomóc w upadłości konsumenckiej lub doradzamy inne rozwiązania np. restrukturyzację lub negocjacje z wierzycielami. Dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację pod kątem prawnym, finansowym, a także ocenić ryzyko i konsekwencje prawne. Tym właśnie zajmujemy się na naszych konsultacjach.

Zatem, jakim osobom najczęściej odradzamy wejście w proces upadłości konsumenckiej:

1. Osobom, których zadłużenie wynosi poniżej 30 000 zł.

Oczywiście nie jest to żadną regułą. W takim wypadku należy oszacować i przeanalizować, czy dłużnik ma możliwości finansowe oraz zarobkowe do tego żeby w perspektywie kilku lat spłacić swoje zobowiązania. Jeżeli sytuacja jest na tyle ciężka, że nie istnieją żadne możliwości spłaty zobowiązań lub zwiększenia swoich dochodów, wówczas upadłość jest korzystniejsza, niż życie z długami, windykacją i komornikami w nieskończoność.

2. Osobom, których majątek znacznie przekracza wysokość zobowiązań. 

Tacy dłużnicy powinni podsumować swoje możliwości finansowe oraz rozważyć negocjacje z wierzycielami lub też samodzielnie doprowadzić do spieniężenia majątku celem spłaty swoich zobowiązań.

Oczywiście kancelaria FENIX na każdym z tych etapów również pomaga, czyli planuje postępowanie z wierzycielami, prowadzi negocjacje, mediacje, których celem jest redukcja zadłużenia oraz uczestniczy w procesie sprzedaży majątku.

3. Osobom, których sytuacja jest na tyle stabilna, że lepszym rozwiązaniem może być postępowanie układowe lub negocjacje z wierzycielami.

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki)

Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby proces przebiegł sprawnie i relatywnie szybko.

Aby dać sobie większe szanse na jak najkrótszy proces Upadłości Konsumenckiej, powinieneś / powinnaś:

 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności,
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie,
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować,
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu ( dowody należytej staranności i braku winy ),
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment,
 • Wystąpić o aktualny raport BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej,
 • Zgromadzić zaświadczenia, dokumenty, umowy przedstawiające Twoją obecną sytuację materialną,
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów.

 

Wypełnij krótki test na naszej stronie i zobacz czy w Twojej sytuacji upadłość konsumencka pozwoli Ci wyjść z zadłużenia.

Test jest całkowicie bezpieczny i bezpłatny.

Czego nie powinieneś / nie powinnaś robić bez konsultacji z profesjonalistami:

 • Nie zadłużaj się, nie zwiększaj stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie uzasadnionymi wypadkami,
 • Nie pożyczaj pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny – nie zaciągaj żadnych chwilówek!,
 • Nie informuj osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i majątku,
 • Nie kontaktuj się z wierzycielami, którzy na razie nie wzywają Cię do zapłaty i nie szukają kontaktu z Tobą,
 • Nie zawieraj związku małżeńskiego ani nie rozwódź się przed wejściem w proces upadłości,
 • Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawieraj jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej,
 • Nie sprzedawaj ani nie darowuj składników Twojego majątku komukolwiek,
 • Nie ignoruj postępowań sądowych i egzekucji komorniczej,
 • Nie ignoruj przesyłek pocztowych i informacji o awizo,
 • Nikomu nie ujawniaj swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • Nie spłacaj wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego,
 • Nie podpisuj i nie zawieraj porozumień i ugód z wierzycielami, nie składaj oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej nie składaj oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiaj zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów,
 • Nie zrzekaj się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę,
 • Nie zrzekaj się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał dług dłużnikowi.

 

Podsumowanie:

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać, nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika. Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii.

Jak można wyjść z długów?

W tym rozdziale skoncentrujemy się na możliwościach oraz warunkach jakie należy spełnić, aby uwolnić się od zobowiązań finansowych. 

Spłata zobowiązań

Pierwszym i zarazem dla większości dłużników najtrudniejszym rozwiązaniem ich sytuacji finansowej jest spłata zadłużenia. Dlaczego jest to najtrudniejsze?

Z prostego powodu, większość ludzi, która wpadła w problemy finansowe (jak już wspomnieliśmy), próbowała ratować swoją sytuację kolejnymi kredytami i pożyczkami, nierzadko krótkoterminowymi chwilówkami. Gdy sytuacja była już na tyle poważna, że nie mieli za co żyć, trudno jest w takim momencie myśleć o spłacie długów.

W jakiej sytuacji to rozwiązanie jest możliwe?

Przede wszystkim należy to rozpatrzeć pod różnymi aspektami. Warto w tym momencie zacząć prowadzić budżet domowy, początkowo może być nawet w zeszycie. W budżecie należy wypisać wszystkie dochody gospodarstwa domowego, dodatkowe źródła np. premie, dodatki itd. Następnie należy wypisać wszystkie miesięczne koszty życia, czyli w szczególności wydatki na: mieszkanie (czynsz, gaz, prąd, woda itd.), telefon, internet, komunikację (paliwo, bilety), zakupy (jedzenie, chemię, ubrania) itp. Po za tym trzeba jeszcze doliczyć wydatki „okolicznościowe” np. wyjścia do restauracji, pubu, kina, drobne przyjemności itp. oraz alkohol i/lub papierosy.

Od sumy wszystkich przychodów, trzeba odjąć sumę wszystkich kosztów, wówczas możemy zobaczyć ile nam zostaje lub ile nam brakuje w budżecie domowym.

Jeżeli dłużnik zauważył, że brakuje w jego budżecie domowym pieniędzy na pokrycie podstawowych kosztów życia i spłatę zobowiązań, powinien w tym momencie zastanowić się jak może polepszyć swoją sytuację finansową, mówiąc prościej – poszukać nowego, lepiej płatnego źródła dochodu. Warto jest dodatkowo zainwestować w siebie i zdobyć praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które można później wykorzystać do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów.

 

Wypełnij krótki test na naszej stronie i zobacz czy w Twojej sytuacji upadłość konsumencka pozwoli Ci wyjść z zadłużenia.

Test jest całkowicie bezpieczny i bezpłatny.

Dłużnik może rozważyć jeszcze inne formy spłaty zobowiązań:

1) Konsolidacja zobowiązań, czyli połączenie kilku kredytów, pożyczek w jeden, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej oraz terminów i innych warunków spłaty. To rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Wszystko zależy od kilku czynników np. czy masz zdolność kredytową, na jaki czas masz umowę, ilu masz wierzycieli itd. Konsolidację możesz przeprowadzić najczęściej w banku.

2) Negocjacje z wierzycielami, to kolejna forma spłaty zobowiązań. Możesz porozmawiać ze swoimi wierzycielami i przedstawić im swoją sytuację oraz spróbować wynegocjować nowe warunki spłaty np. wydłużenie terminu, przy jednoczesnym zmniejszeniu rat oraz wyższych kosztach. Tak jak w poprzednim przykładzie, nie ze wszystkimi wierzycielami będziesz w stanie się „dogadać” (np. na 99% nie będzie to możliwe z wierzycielami typu szybkie pożyczki).

W tej strategii, należy się dobrze przygotować do rozmów i ocenić swoją sytuację, zwracając uwagę na to ile jesteś w stanie przeznaczyć na spłatę zobowiązań. Przy negocjacjach musisz mieć przygotowaną propozycję układu, oczywiście nie znaczy to, że Twoi wierzyciele będą chcieli ją zaakceptować.

3) Strategia spłaty „Kula śniegowa”, strategia polega na tym, że mając nadwyżkę finansową w swoim budżecie przeznaczamy ją na nadpłacanie długów, pozbywając się ich jeden za drugim. Najpierw nadpłacamy jeden najmniejszy dług, później dopiero gdy się z nim uporamy (spłacimy) – zabieramy się za kolejny.

Pieniądze, które zostają, przeznaczamy na nadpłatę kolejnego długu na naszej liście. Dzięki temu spłacimy go dużo szybciej. Potem zbieramy się za kolejny, dysponując jednocześnie nadwyżką kwot rat z dwóch poprzednich spłaconych kredytów. Dzięki temu zwiększamy tempo spłaty długów. Jest to praktycznie odwrócenie spirali długów, z każdym spłaconym kredytem zwiększamy szybkość wychodzenia z długów.

Oczywiście powyższe metody dotyczą dłużników, którzy w swoim budżecie domowym dysponują środkami na spłatę zobowiązań oraz ich zobowiązania nie są wymagalne.

Co w sytuacji, gdy Twoje koszty życia są wysokie, a dochody za niskie, żeby spłacić długi?

Przeczytaj: ABC Upadłości

Portret Polaka – dłużnika (infografika)

Głównym wyzwaniem z jakim mierzą się zadłużeni Polacy są oczywiście finanse. Jak wyglądają fakty i liczby? 

Jak widać na zamieszczonej infografice, statystyczny Polak – dłużnik to mężczyzna (aż 61% wszystkich dłużników), w wieku 35 – 44 lata, który mieszka na Mazowszu lub na Śląsku. Dane oczywiście pokazują, gdzie jest najwięcej dłużników.

Ponadto łącznie prawie 3 miliony Polaków nie spłaca swoich zobowiązań finansowych w terminie.

Wystarczy 30 dni opóźnienia w spłacie przynajmniej 200 zł aby zgodnie z prawem zostać uznanym za dłużnika.

Łączna suma zadłużenia Polaków wynosi już prawie 80 miliardów złotych.

Statystyczny „Kowalski” musi oddać średnio 28 000 zł.

Aktualnie najbardziej zadłużony Polak ma do spłaty 72,5 mln zł.

Zaległości najpierw pojawiają się w kredytach, a później dochodzą te z nieopłaconych w terminie rachunków za telefon, media, kablówkę, alimenty itd.


Pieniądze to nie wszystko

Dłużnicy poza tym, że mają problemy finansowe, mają też złą samoocenę. Negatywnie są również postrzegani przez społeczeństwo, jak wynika z badania Wizerunek Osoby Zadłużonej.

Dłużnicy opisując siebie najczęściej wymieniali jako nadrzędne cechy: słabość, brak chęci do działania, brak pewności siebie i lenistwo. Nie ulega wątpliwości, że im gorzej osoba ocenia siebie, swoje możliwości oraz zasoby i bardziej pesymistycznie widzi swoje szanse, tym trudniej zmotywować ją do działania np. poszukiwania pomocy.

Długi są dla większości osób powodem życia w ciągłym strachu, przewlekłego stresu, zaburzeń psychicznych, popadania w uzależnienia, rozpadów rodziny, a w najgorszym scenariuszu nawet myśli i prób samobójczych.

Wśród dłużników dominuje postawa zagubienia, bierności oraz chęć ucieczki od problemów. Kolejnym najczęściej spotykanym podejściem jest agresja i roszczeniowość, a jedynie 10% to osoby z wysoką moralnością płatniczą i racjonalnie poszukujące rozwiązań.

Dłużnicy zdecydowanie za późno zaczynają myśleć od rozwiązania swoich problemów, w większości przypadków czekają, aż problemy będą już na tyle poważne, że sami nie są w stanie sobie z nimi poradzić.  

Skorzystaj teraz z możliwości rozwiązania Twoich problemów. Zarezerwuj bezpłatną konsultację i zacznij zmianę swojego życia.


Źródła:
1. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i baza Biura Informacji Kredytowej,

2. Badanie Wizerunek Osoby Zadłużonej, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych w partnerstwie z BIG InfoMonitor

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów.

 

Wypełnij krótki test na naszej stronie i zobacz czy w Twojej sytuacji upadłość konsumencka pozwoli Ci wyjść z zadłużenia.

Test jest całkowicie bezpieczny i bezpłatny.