fbpx

Oferta 

FAQ
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić,
 • odzyskanie części należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez :

 • spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości, oraz
 • ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku dłużnika oraz Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia.

Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej,
 • jest niewypłacalna – utraciła zdolność do spłaty zobowiązań finansowych.

Jakie są korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

1. Oddłużenie

Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. W wyniku postępowania upadłościowego nastąpi umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań.

2. Zawieszenie postępowań:

– zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych.
– zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę,
– zawieszenie postępowań egzekucyjnych (komorniczych).

3. Wykreślenie z rejestrów

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

4. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

5. Wzmocnienie pozycji dłużnika wobec wierzycieli

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

6. Komfort i spokój psychiczny

Jedną z najważniejszych według naszych Klientów korzyści jest odzyskanie spokoju, wolności i bezpieczeństwa. Życie z długami jest niełatwe, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można rzeczywiście zacząć wszystko na nowo

Czy muszę mieć jakieś dokumenty podczas rozmowy?

Na pierwszej rozmowie nie będzie takiej potrzeby. Niektórzy nasi Klienci mają całe kartony dokumentów, które analizujemy, opisujemy, segregujemy, skanujemy  oraz dołączamy do wniosku. Jednak jest to już następny etap po nawiązaniu współpracy z nami i rozpoczęciu procesu oddłużania.

Jak wygląda konsultacja prawna?

Jest to przede wszystkim rozmowa. Empatyczna i rzetelna dyskusja, w której zadajemy pytania dotyczące zadłużenia, przyczyn powstania, sytuacji zdrowotnej etc.

Nasi prawnicy podchodzą do każdego indywidualnie i ze zrozumieniem. Nigdy nikogo nie oceniamy. Całe spotkanie jest niezobowiązujące.

Podczas konsultacji omawiamy w prostym i zrozumiałym języku cały proces oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Jak przygotować się do konsultacji?

Przede wszystkim należy przygotować (może być w głowie, jednak najlepiej zapisać) historię związaną ze swoim zadłużeniem m.in.:

 • wysokość zadłużenia,
 • kto jest wierzycielem (bank, parabank, osoba fizyczna, firma etc.),
 • ilu jest wierzycieli,
 • jaki jest stan posiadanego majątku,

oraz ze stanem zdrowotnym i sytuacją rodzinną.